Liittokokouksen julkilausuma: Konkreettisia tekoja kouluväkivallan ehkäisemiseksi!

Demariopiskelijat vaatii konkreettisia toimenpiteitä kouluväkivallan kitkemiseksi. Vaadimme tunnetaitojen opetuksen lisäämistä peruskoululaisille, sekä kunta- tai koulukohtaisia koulukiusaamisen vastaisia ohjelmia kaikille koulutusasteille. Kuntien ja koulujen on sitouduttava pitkäjänteisesti kiusaamisen vastaisiin ohjelmiin. Kouluväkivaltaa eli tutummin koulukiusaamista ei esiinny pelkästään peruskouluissa vaan myös toisella-asteella ja korkeakouluissa. Siksi siihen tulee puuttua konkreettisilla toimilla.

Kouluväkivaltaa esiintyy monissa eri muodoissa, joista osa on helpommin tunnistettavissa, kun osa taas saattaa jäädä näkymättömäksi. Kaikkiin koulukiusaamistapauksiin on puututtava jo varhaisessa vaiheessa riittävin resurssein. Myös viranomaisilla on oltava tarvittavat valmiudet puuttua kiusaamistapauksiin täysi-ikäisyyden saavuttamisenkin jälkeen. Koulukiusaamisen olemassaolo ei lopu päättötodistukseen vaan se voi jatkua myös työelämässä. Kiusaamista eivät harjoita pelkästään vertaiset vaan myös auktoriteettiasemassa olevat henkilöt saattavat syyllistyä henkisen väkivallan tekoihin. 

Kouluväkivalta lisää nuorten ja opiskelijoiden mielenterveysongelmia, mikä johtaa hyvinvoinnin heikentymiseen, jolloin syrjäytymisriski voi kasvaa. Monella ilman apua ja tukea jäävällä nuorella on taustalla kokemuksia kiusaamisesta. Jokainen voi tulla kiusatuksi, mutta jokaisella on oikeus olla oma itsensä ja jokaisen on tunnettava ympäristönsä turvalliseksi. Kiusaaminen on laaja yhteiskunnallinen ongelma ja siihen tulee puuttua lainsäädännöllisin muutoksin. Koulukiusaamisen vastainen työ on nostettava tulevissa eduskuntavaaleissa keskeiseksi teemaksi.

Puheenjohtaja
Timo Keisala
timo.keisala@sonk.fi
045 1129299

Pääsihteeri
Aleksanteri Gustafsson
paasihteeri@sonk.fi
045 2775070