Lähiopetuksen on pysyttävä pääasiallisena opetusmuotona korkeakouluissa

Viime vuoden keväänä koronarajoitusten alkaessa korkeakoulut siirtyivät nopealla aikataululla etäopetukseen. Etäopetukseen siirtyminen on onnistunut vaihtelevasti ja opiskelijoiden kokemukset ovat moninaisia. Jatkuva etäopetus ei kuitenkaan ole sopinut kaikille opiskelijoille ja on aiheuttanut monille lisäkuormitusta ja motivaatio-ongelmia. Toisaalta myös Akava worksin tekemässä tutkimuksessa 67% vastanneista toivoi etäopiskelumahdollisuuksien jatkuvan myös koronan jälkeen. Erityisesti etäosallistumismahdollisuuksien joustavuus nähtiin etuna. Etäopetuksen vaikutukset eivät siis ole yksiselitteisiä, mutta paluu lähiopetukseen sen ollessa taas mahdollista on tärkeää erityisesti opiskelijoiden jaksamisen ja yhteisöllisyyden kannalta.

Etäopetuksen vaikutukset ovat siis vaihdelleet korkeakouluissa ja yksilöittäin. Etäopetus ei ole merkittävästi vaikuttanut opintopisteiden määrään kokonaisuudessa, mutta yksilöllisiä vaikutuksia voidaan nähdä. Akava worksin kyselyn vastaajat näkivät etäopetuksen huonoina puolina heikentyneen vuorovaikutuksen ja opiskelumotivaation sekä vaikeuden erottaa opiskelua ja vapaa-aikaa. Nämä vaikuttavat myös opiskelijoiden jaksamiseen ja aiheuttavat lisärasitusta ja uupumusta, jota myös korkeakoulujen henkilöstö on kokenut etätyöaikana. Tämä vain entisestään pahentaa opiskelijoiden jo huolestuttavan yleisiä mielenterveysongelmia.

Monet opiskelijat kuitenkin myös pitävät erityisesti etäopiskelumahdollisuuksien tuomasta joustavuudesta ja valinnanvapaudesta. Erilaisten etäopiskeluvaihtoehtojen lisäämistä onkin hyvä pohtia korkeakouluissa myös korona-ajan jälkeen, mutta lähiopetuksen tulee jatkossakin olla ensisijainen opetuskeino korkeakouluissa. Lähiopetuksen tuoma henkilökohtainen vuorovaikutus on tärkeää oppimisen, hyvinvoinnin ja jaksamisen kannalta. Erilaiset virtuaaliset työkalut ja etämahdollisuudet voivat kuitenkin toimia täydentävinä keinoina pitää kaikki erilaisissa elämäntilanteissa olevat opiskelijat mukana ja tarjota joidenkin opiskelijoiden tarvitsemaa joustavuutta. Muun muassa kurssi- ja luentomateriaalien sekä luentotallenteiden tulisikin olla jatkossa sähköisesti saatavilla opiskelijoille. Etäopetukseksesta ei saa kuitenkaan tulla uutta säästökeinoa, joka jättää monet opiskelijat entistä huonompaan tilanteeseen ja jakaa opiskelijoita kahteen leiriin. Etäopetus sopii joillekin, mutta ei todellakaan kaikille.

Joka tapauksessa opiskelijoiden tukeen ja ohjaukseen sekä mielenterveyspalveluihin tulee panostaa. Koronan tuoma poikkeusaika on entisestään pahentanut opiskelijoiden mielenterveyden haasteita ja hyvinvointiin panostaminen entistä enemmän on vieläkin tärkeämpää kuin ennen koronaa.

Lisätietoja:
Ville Kurtti
ville.kurtti@sonk.fi
0451129299